Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Syrup ( सिरप)

Pippali, Sonth, Soma, Kakrasringi, Pushkarmool, Vasa, Abhrak Bhasma, pudina Satv, Laung, Kesar, Sudh Tankan, Chini

Neumol Syrup 100ml

Pippali, Sonth, Soma, Kakrasringi, Pushkarmool, Vasa, Abhrak Bhasma, pudina Satv, Laung, Kesar, Sudh Tankan, Chini