Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Vati (वटी)

Loung, Baheda chilka, Pippal, Sakartigar, Kakrasringi, Anarchilka, Dalchini, Kharshar, Kattha, Mulethi, Munakka, Aak phool, Naushadar, Kapoor, Shudh Suhaga

Lawangaadi vati

Loung, Baheda chilka, Pippal, Sakartigar, Kakrasringi, Anarchilka, Dalchini, Kharshar, Kattha, Mulethi, Munakka, Aak phool, Naushadar, Kapoor, Shudh Suhaga