Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Vati (वटी)

Brahmi, Shanka pushpi, Vach, Kali mirch, Gavjwa, Swarnmakshik Bhasma, Ras Sindur, Jatamansi

Brahmi vati

Brahmi, Shanka pushpi, Vach, Kali mirch, Gavjwa, Swarnmakshik Bhasma, Ras Sindur, Jatamansi