Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Vati (वटी)

Shudh Para, Shudh Gandhak, Lauh Bhasma, Abhrak Bhasma, Tamra Bhasma, Harad, Baheda, Amla, Shudh Shilajit, Shudh Guggul, Arand oil, Katuka, Nimbu swars

Arogya Vardhani vati

Shudh Para, Shudh Gandhak, Lauh Bhasma, Abhrak Bhasma, Tamra Bhasma, Harad, Baheda, Amla, Shudh Shilajit, Shudh Guggul, Arand oil, Katuka, Nimbu swars