Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Vati (वटी)

Shudh Para, Shudh Vatsnabh, Shudh Gandhak, Harad, Baheda, Amla, Swarjichhar, Chitrakmool, Sendha namak, Safed Jeera, Sonchar namak, Vaividang, Safed namak, Shudh Suhaga, Shudh Kuchla

Agnitundi vati

Shudh Para, Shudh Vatsnabh, Shudh Gandhak, Harad, Baheda, Amla, Swarjichhar, Chitrakmool, Sendha namak, Safed Jeera, Sonchar namak, Vaividang, Safed namak, Shudh Suhaga, Shudh Kuchla