Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Kwath

Punarnava ki Jadh, Harad, Neem ki chhal, Daru haldi, Kutki, Parwal panchang, Giloy, Sonth, Gaumutra

Punarwadi Kwath

Rasna, Javasa, Bariyara mool, Arandmool, Devdaru, Kachoor, Bach, Adusa ki jadh, Gokhru, Ashwagandha, Atis, Amaltaas ka guda, Shatavar, Pippali, Katsarraya, Dhaniya, Sonth, Harad, Chavya, Nagarmotha, Punarnava, Giloy, Vidhara, Sonf, Choti kateli, Badi kateli