Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Kwath

Rasna, Javasa, Bariyara mool, Arandmool, Devdaru, Kachoor, Bach, Adusa ki jadh, Gokhru, Ashwagandha, Atis, Amaltaas ka guda, Shatavar, Pippali, Katsarraya, Dhaniya, Sonth, Harad, Chavya, Nagarmotha, Punarnava, Giloy, Vidhara, Sonf, Choti kateli, Badi kateli

Maharasnadi Kwath

Rasna, Javasa, Bariyara mool, Arandmool, Devdaru, Kachoor, Bach, Adusa ki jadh, Gokhru, Ashwagandha, Atis, Amaltaas ka guda, Shatavar, Pippali, Katsarraya, Dhaniya, Sonth, Harad, Chavya, Nagarmotha, Punarnava, Giloy, Vidhara, Sonf, Choti kateli, Badi kateli