Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Kwath

Manjith, Nagarmotha, Kuda, Giloy, Kuth, Sonth, Bharangi, Choti kateli, Bach, Neem ki chhal, Haldi, Daruhaldi, Harad, Baheda, Amla, Patolpatra, Kutki, Murva, Vaividang, Vijaysar, Saal, Satavar, Traymara, Gorakhmundi, Indrajau, Adusa, Bhangra, Devdaru, PAtha, Khairsar, Raktchanadan, Nisoth, Varna ki Chhal, Chirayta, Bavchi, Amaltas, Shakhotak, Bakayan ki chhal, Karanj, Atis, Netrabala, Indrayan ki jadh, Dhamasa, Annantmool, Pittpapda

Mahamanjishthadi Kwath

Manjith, Nagarmotha, Kuda, Giloy, Kuth, Sonth, Bharangi, Choti kateli, Bach, Neem ki chhal, Haldi, Daruhaldi, Harad, Baheda, Amla, Patolpatra, Kutki, Murva, Vaividang, Vijaysar, Saal, Satavar, Traymara, Gorakhmundi, Indrajau, Adusa, Bhangra, Devdaru, PAtha, Khairsar, Raktchanadan, Nisoth, Varna ki Chhal, Chirayta, Bavchi, Amaltas, Shakhotak, Bakayan ki chhal, Karanj, Atis, Netrabala, Indrayan ki jadh, Dhamasa, Annantmool, Pittpapda