Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Neumol Syrup 100ml

Pippali, Sonth, Soma, Kakrasringi, Pushkarmool, Vasa, Abhrak Bhasma, pudina Satv, Laung, Kesar, Sudh Tankan, Chini
100 ML Rs50 200 ML Rs80

Shankhapushpi Syrup

Shankhpushi, Brahmi, Chini, Nimbu Satv
200 ML Rs70 500 ML Rs135