Home | Contact  

Herbal fairness cream manufacturers
VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals VJS Pharmaceuticals

Dashmool Kwath

Choti katari panchang, Badi Kateri panchang, Shalparni panchang , Pershni panchang, Gambhari chhal, Sonapatha chhal, Arni chhal, Patha, Gokharu
500ML Rs88

Mahamanjishthadi Kwath

Manjith, Nagarmotha, Kuda, Giloy, Kuth, Sonth, Bharangi, Choti kateli, Bach, Neem ki chhal, Haldi, Daruhaldi, Harad, Baheda, Amla, Patolpatra, Kutki, Murva, Vaividang, Vijaysar, Saal, Satavar, Traymara, Gorakhmundi, Indrajau, Adusa, Bhangra, Devdaru, PAtha, Khairsar, Raktchanadan, Nisoth, Varna ki Chhal, Chirayta, Bavchi, Amaltas, Shakhotak, Bakayan ki chhal, Karanj, Atis, Netrabala, Indrayan ki jadh, Dhamasa, Annantmool, Pittpapda
500ML Rs88

Maharasnadi Kwath

Rasna, Javasa, Bariyara mool, Arandmool, Devdaru, Kachoor, Bach, Adusa ki jadh, Gokhru, Ashwagandha, Atis, Amaltaas ka guda, Shatavar, Pippali, Katsarraya, Dhaniya, Sonth, Harad, Chavya, Nagarmotha, Punarnava, Giloy, Vidhara, Sonf, Choti kateli, Badi kateli
550 ML Rs88

Punarwadi Kwath

Rasna, Javasa, Bariyara mool, Arandmool, Devdaru, Kachoor, Bach, Adusa ki jadh, Gokhru, Ashwagandha, Atis, Amaltaas ka guda, Shatavar, Pippali, Katsarraya, Dhaniya, Sonth, Harad, Chavya, Nagarmotha, Punarnava, Giloy, Vidhara, Sonf, Choti kateli, Badi kateli
500ML Rs68